پذیرش اینترنتی و ارسال نسخه پزشک

ارسال نسخه پزشک (برگ دفترچه بیمه) و پذیرش اینترنتی جهت تسریع در امور پذیرش  و انجام خدمت مطلوبتر به شما صورت می گیرد.لطفا نکات زیر را در نظر بگیرید.

1-نسخه شما در صورتی که مربوط به استان فارس می باشد حتما دارای مهر پزشک در پشت نسخه باشد.

2-حجم تصویر نسخه حداکثر 700 کیلوبایت باشد.

3- تصویر نوشته های روی نسخه خوانا باشد.

4- پس از ثبت نسخه و پذیرش حداکثر تا 24 ساعت نسخه را بصورت فیزیک تحویل پذیرش آزمایشگاه بدهید.

5- در صورت مشکل در نسخه پزشک و یا پس از پذیرش جهت مراجعه و یا خونگیری با شما تماس گرفته می شود.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره موبایل (الزامی)

فایل تصویر نسخه پزشک (الزامی)

توضیحات اضافی

پاسخ دهید